Korte Geschiedenis

Ruim 40 jaar geleden- om precies te zijn: op 10 september 1970- werd in Akkrum opgericht de “Stichting Plaatselijke Commissie voor Open Bejaardenwerk Akkrum en Omstreken” (het OBW). In 1982 werden de statuten aangepast. Er werd toen vastgelegd, dat het bestuur uit minstens 11 leden bestaat; er zitten afgevaardigden in van de kerken, de artsen, Humanitas, Rode Kruis, Groene Kruis, Stichting Gezinsverzorging, Vrouwenraad en Bejaardensociëteit.

Als middelen voor dit doel werden genoemd en ingezet:

  1. bemiddelen in het verstrekken van maaltijden
  2. verstrekken van hulp voor huishoudelijk werk
  3. het bevorderen van het vervoer van de bejaarde
  4. huisbezoek
  5. de mogelijkheid te geven van behandeling door een pedicure, het bevorderen van bejaardengymnastiek en het activeren van een zangkoor
  6. het gelegenheid geven voor baden en douchen van bejaarden
  7. alle overige wettelijke middelen
  8. het –zonodig- inrichten van een gebouw.

Jarenlang heeft de Stichting zich ingezet om deze activiteiten uit te voeren, maar begin 2010 stelde het bestuur vast, dat een groot aantal ervan in de loop van de jaren was achterhaald of door andere instellingen was overgenomen (bv. maaltijdverzorging). Ook was het moeilijk, zo niet onmogelijk, het bestuur nog uit de genoemde organisaties te laten bestaan (het Groene Kruis bv. bestaat niet meer).

Keerpunt

Wat te doen?
Opheffen? Op een andere manier doorgaan? Een aantal bestuursleden besluit door te gaan.

Een nieuwe start

Deze bestuursleden zoeken- en vinden- nieuwe bestuursleden. Er wordt met Leppehiem overlegd over afstemming van (toekomstige) activiteiten en bestuurlijke deelname in de nieuwe Stichting Open Bejaardenwerk Akkrum/Nes (SOWAN).

De doelstelling en de middelen zijn in de nieuwe statuten duidelijker gericht op (verdere) emancipatie van ouderen: “stimuleren en coördineren van die activiteiten, die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke, sociale en culturele leven”. Emancipatie dus!

Zo’n nieuwe start betekent natuurlijk niet, dat al het “oude” overboord is gegooid: het ondersteunen van bejaardengymnastiek, de soos enz. wordt gewoon voortgezet. Maar misschien wordt er ook wel iets georganiseerd in het nieuwe zwembad(-je) van Leppehiem of in het kooklokaal!

Betrokkenheid

Het (deels) nieuwe bestuur voelt zich betrokken bij het Open bejaardenwerk. Die betrokkenheid wordt mede gevoed door de financiële ondersteuning van bijna 400 mensen uit Akkrum en omgeving. Die ondersteuning blijft natuurlijk nodig, voor “oude” en nieuwe activiteiten.

Want: natuurlijk zijn ouderen niet zielig en gelukkig niet (meer) afhankelijk van gunsten.
Maar: ouderen in staat stellen deel te nemen aan maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten blijft nodig om niet te vereenzamen en te “verpieteren”, maar als mondige, geëmancipeerde burgers deel te nemen aan het leven.

Uw waardering kunt u laten blijken door donateur te worden voor een zelf te bepalen bedrag (met een minimum van € 5.=) Opgave kan door middel van het contactformulier op deze site.